திராவிட இந்திய ஒரு கிறிஸ்தவ ஆன்மிக நாடு

எப்பொருள் யார்யார் வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.

என்ற வள்ளுவன் வாய்மொழிக்கேட்ப உண்மையைத் தேடுவோம்.

கடவுள் தந்த திருமறை எது? தமிழிலிருந்து தோன்றியதே எபிரேயம், மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய் மொழி தமிழ்லே, கிறித்துவுக்குப் பின் உருவானதே சமஸ்கிருத மொழி, லெமுரியக்கண்டம் என்ற குமரிக்கண்டத்தின் திராவிட நாகரிகம், 90 விழுக்காடு இந்திய மக்கள் திராவிடரே, இந்திய இந்து நாடு இல்லை, திராவிட நாடே, இனவிடுதலையும்,ஆன்மிகவிடுதலையும், ஐரோப்பாவுக்குச் செல்லும் முன் கிறித்தவம் இந்தியாவுக்கு வந்து, ஐரோப்பியரும், இந்தியாவின் ஆதி கிறித்தவமும், இந்துமதம் (சைவம், வைணவம்) தோன்றியது.அட் ஆதி இந்திய கிறித்தவத்திலிருந்தே, சம்ஸ்கிருத சமய நூல்கலும், விவிலியச் செய்திகள்.

  50
  100 Grams
  Add to Cart